Regeringsuppdrag från Arbetsmarknadsdepartementet

Uppdrag avseende ekonomiska åtaganden för upphandlade matchningstjänster Diarienummer: A2020/02153

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Arbetsförmedlingen att, med stöd av Ekonomistyrningsverket (ESV), göra en översyn av de upphandlade matchningstjänsterna i förhållande till regelverket avseende beställningsbemyndiganden.

Ladda ner:

Syftet är att utreda möjligheterna att erhålla en större överensstämmelse mellan hanteringen av de bindande ekonomiska åtaganden som ingås och utfallet i form av utbetalade ersättningar. En utgångspunkt för uppdraget är att intentionen med de upphandlade tjänsternas utformning ska behållas, bl.a. avseende utformningen av resultatersättning till leverantörerna (A2020/01513/A). I uppdraget ingår bl.a. att Arbetsförmedlingen med stöd av ESV ska se över möjligheten till justeringar i avtalens utformning, vad som anses utgöra ett ekonomiskt åtagande inom ramen för tjänsterna och när det uppstår samt hur redovisningen bör göras för att på bästa sätt återspegla förväntad framtida anslagsbelastning.

Arbetsförmedlingen ska redovisa uppdraget senast den 26 februari 2021.

Arbetsförmedlingen ska fortlöpande hålla Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet) informerat om uppdragets genomförande.