Regeringsuppdrag från Finansdepartementet

Uppdrag om ett verktyg för minskad klimatpåverkan vid planläggning

Publicerad

Regeringen uppdrar till Boverket att undersöka möjligheterna att ta fram ett ändamålsenligt och användarvänligt verktyg för att kunna bedöma planförslags klimatpåverkan vid planläggning enligt plan- och bygglagen.

Ladda ner:

Om Boverket bedömer att det är lämpligt ska myndigheten lämna förslag till hur ett sådant verktyg kan utformas. Verktyget ska ge stöd vid beaktandet av de hänsyn som ska tas vid planläggning enligt 2 kap. 3 § plan- och bygglagen. Det ska även kunna vägleda berörda parter vid hanteringen av frågor på både en mer strategisk nivå, som vid framtagandet av en region- eller en översiktsplan, och en mer lokal nivå, som vid framtagandet av en detaljplan.

Uppdraget ska senast den 14 juni 2021 redovisas till regeringen (Finansdepartementet).