Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Regeringsuppdrag från Infrastrukturdepartementet

Uppdrag att bidra till tillgänglighet och användning av it och elektroniska kommunikationstjänster för äldre med anledning av utbrottet av covid-19

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Post- och telestyrelsen (PTS) att genomföra insatser i syfte att bidra till tillgänglighet och användning av it och elektroniska kommunikationstjänster för äldre inom äldreomsorgen och de som befinner sig i isolering med anledning av utbrottet av covid-19.

Ladda ner:

Genom underlättande insatser för berörda aktörer så som kommuner, ska PTS bidra till äldres förmåga att använda digitala tjänster, öka tillgängligheten samt bidra till att främja den digitala delaktigheten för målgruppen.

PTS ska vid genomförandet av uppdraget inhämta synpunkter och råd från Sveriges Kommuner och Regioner, Myndigheten för delaktighet och
Myndigheten för digital förvaltning, samt i de fall där det bedöms lämpligt
föra dialog med andra berörda och relevanta aktörer.