Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag att ta fram analys och förslag på åtgärder för att motverka och förebygga hemlöshet Diarienummer: S2020/08834

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Socialstyrelsen att analysera och föreslå åtgärder för att motverka och förebygga hemlöshet.

Ladda ner:

Socialstyrelsen ska diskutera frågan med Boverket, Kronofogdemyndigheten och länsstyrelserna. Under arbetet ska myndigheten löpande stämma av med Socialdepartementet.

Bred inhämtning av erfarenheter och kunskaper

Myndigheten ska hämta in kunskaper och erfarenheter från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Utredningen En socialt hållbar bostadsförsörjning, kommuner, brukar- och anhörigorganisationer samt det civila samhället.

Socialstyrelsen ska senast den 24 september 2021 rapportera uppdraget Socialdepartementet.