Regeringsuppdrag från Justitiedepartementet

Uppdrag till Migrationsverket och Polismyndigheten att analysera och föreslå åtgärder för att effektivisera informationsöverförandet Diarienummer: Ju2020/04473

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Migrations­verket och Polis­myndig­heten att gemen­samt analy­sera vilka upp­gifter som behöver kunna överföras mellan myndig­heterna för att för­bättra förut­sätt­ningarna för att verk­ställa avlägsnande­beslut.

Ladda ner:

Myndigheterna ska redogöra för vilka hinder som finns enligt gällande regelverk när det gäller att verk­ställa beslut om av- eller utvisningar. Vidare ska myndig­heterna lämna förslag på åtgärder som kan vidtas och vid behov föreslå vilka konkreta föränd­ringar som behövs av nuvarande sekretess- och data­skydds­bestäm­melser för att möjlig­göra en effektiv infor­mations­överföring.

Uppdraget ska samordnas av Migrations­verket och redovisas till regeringen (Justitie­departementet) senast den 31 maj 2021.