Uppdrag att föreslå utformning av ett strategiskt program för att möta och leda i den digitala strukturomvandlingen

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Verket för innovationssystem (Vinnova), Myndigheten för digital förvaltning, Post- och telestyrelsen och Vetenskapsrådet att gemensamt ta fram ett förslag till utformning och genomförande av ett strategiskt program för att möta och leda i den digitala strukturomvandlingen. Vinnova ska vara samordnande myndighet för uppdraget.

Ladda ner:

Programmet ska bidra till ett konkurrenskraftigt och hållbart näringsliv i hela landet, en högkvalitativ forskning som stödjer innovationssystemet och som möter samhällsutmaningarna samt en effektiv, tillgänglig och öppen offentlig förvaltning som stödjer innovation och delaktighet. Förslaget om ett strategiskt program ska skapa förutsättningar för att bl.a.:

  • svenska aktörers förmåga och kunskaper inom avancerad digital teknik och datadrivna affärsmodeller utvecklas, med säkerhet och hållbarhet som integrerade perspektiv,
  • insatser inom tillämpad forskning och innovation, testbäddar, infrastruktur, datadelning, kompetensförsörjning samt digital förvaltning genomförs,
  • möjligheter som digital teknik för med sig avseende klimat- och energiomställning tillvaratas,
  • ett öppet och transparent arbetssätt möjliggörs,
  • insatser från olika finansiärer och parter koordineras,
  • relevant EU-finansiering nyttjas effektivt,
  • insatser genomförs med en flerårig planeringshorisont,
  • insatser genomförs med ett brett deltagande av offentliga aktörer, näringsliv, inklusive stora och små företag och forskningsinstitut, där lärosäten kan erbjudas att medverka,
  • avtalsbunden samverkan mellan myndigheter och berörda företag initieras, med företagen som medfinansiär där så är möjligt, samt
  • olika programdelar skapas med öppna utlysningar av medel för att möjliggöra ett brett engagemang.

Myndigheterna ska i uppdraget hämta in synpunkter från Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande, Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd, Statens energimyndighet, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, RISE Research Institutes of Sweden AB, näringsliv, innovations- och forskningsråden i relevanta länder, regionerna, lärosäten samt andra aktörer som bedöms relevanta.

Uppdraget ska redovisas till regeringen (Näringsdepartementet, med kopia till Infrastrukturdepartementet och Utbildningsdepartementet) senast den 15 maj 2021, med delredovisning senast den 31 mars 2021. Redovisningen ska beskriva hur ett program kan utformas och genomföras i olika programdelar och steg.