Regeringsuppdrag från Arbetsmarknadsdepartementet

Uppdrag om fortsatt myndighetssamverkan för att motverka fusk, regelöverträdelser och brottslighet i arbetslivet Diarienummer: A2021/00085

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Arbetsförmedlingen, Arbetsmiljöverket, Ekobrottsmyndigheten, Försäkringskassan, Jämställdhetsmyndigheten, Migrationsverket, Polismyndigheten och Skatteverket att under 2021 samverka kring fortsatt utveckling av metoder och genomförandet av myndighetsgemensamma kontroller mot fusk, regelöverträdelser och brottslighet i arbetslivet, med särskilt fokus på att skapa förutsättningar för varaktig samverkan.

Ladda ner:

I uppdraget ingår att utifrån respektive myndighets uppgift:

  • Delta i myndighetsgemensamma kontroller utifrån respektive myndighets uppgift och i enlighet med utvecklade metoder med utgångspunkten att arbetet ska intensifieras och att antalet kontroller ska öka under 2021.
  • Ta fram indikatorer för uppföljning av den myndighetsgemensamma kontrollverksamheten och dess resultat.
  • Genomföra förebyggande informationsinsatser med fokus på att stärka allmänhetens kunskap och förändra attityder.
  • Föreslå hur följande aspekter av en varaktig myndighetssamverkan kring kontrollverksamhet mot fusk, regelöverträdelser och brottslighet i arbetslivet kan organiseras:

- vilka olika roller och uppgifter myndigheterna kan ha i samverkan utifrån sina respektive kompetenser och uppgifter,

- hur samordningen av arbetet på nationell och regional nivå kan organiseras,

- hur arbetet eventuellt kan samordnas med annan myndighetssamverkan,

- hur samråd med arbetsmarknadens parter kan utvecklas och organiseras, samt

- hur anordnandet av utbildning av myndigheternas anställda kan organiseras nationellt och regionalt.

Arbetsmiljöverket ska samordna arbetet.

Arbetsmiljöverket ska i samband med årsredovisningen för 2021 redovisa uppdraget till regeringen (Arbetsmarknadsdepartementet). Redovisningen ska tas fram i samråd med övriga myndigheter.

Arbetsmiljöverket ska, i samråd med övriga myndigheter, senast den 15 juni 2021 återrapportera förslaget om hur en varaktig myndighetssamverkan kan organiseras.