Regeringsuppdrag från Finansdepartementet

Ändring av uppdraget att utreda vissa avgiftsfrågor

Publicerad

Ladda ner:

Med ändring av regeringens uppdrag till Boverket den 6 februari 2020 om att utreda vissa avgiftsfrågor (Fi2020/00451), förordnar regeringen att
myndigheten även ska utreda förutsättningarna för att införa en
byggsanktionsavgift vid överträdelse av villkor för att få påbörja en åtgärd
och om en åtgärd påbörjas innan lovbeslutet är verkställbart, samt föreslå en ändamålsenlig storlek på sådana avgifter.

Uppdraget ska i sin helhet redovisas till regeringen (Finansdepartementet) senast den 15 juni 2021.