Regeringsuppdrag från Finansdepartementet

Uppdrag att undersöka förutsättningarna för stärkt platssamverkan i Sverige

Publicerad

Ladda ner:

Regeringen uppdrar till Boverket att:

  • kartlägga hur olika former av lokal samverkan mellan fastighetsägare, näringsidkare och det allmänna används i andra länder i syfte att bekämpa utanförskap, skapa tryggare bostadsområden och stärka det lokala näringslivet,
  • kartlägga svenska erfarenheter av lokal, långsiktig och platsbaserad samverkan mellan fastighetsägare, näringsidkare och det allmänna med ovan angivna syften,
  • redogöra för det aktuella forskningsläget avseende sådan platssamverkan,
  • se över behovet av och efterfrågan på stärkt platssamverkan i Sverige,
  • undersöka om det finns några hinder, t.ex. i relevant lagstiftning, för stärkt platssamverkan i Sverige,
  • undersöka hur platssamverkan kan bidra till en positiv utveckling i områden som i dag präglas av både hög otrygghet och socioekonomiska utmaningar,
  • vid behov föreslå åtgärder och lösningar för stärkt platssamverkan i Sverige, samt ökade möjligheter för boende till inflytande över utvecklingen i området, med utgångspunkt i lösningar som är möjliga att anpassa till lokala förhållanden, i syfte att stärka lokal analys, närvaro och medbestämmande, och
  • analysera konsekvenserna av en stärkt platssamverkan för det allmänna, näringslivet och enskilda.