Regeringsuppdrag från Justitiedepartementet

Ändring av uppdraget till Statskontoret att analysera och föreslå åtgärder för att effektivisera Migrationsverkets, Polismyndighetens och Kriminalvårdens arbete med återvändande Diarienummer: Ju2021/01229

Publicerad

Regeringen gav den 9 juli 2020 Stats­kontoret i upp­drag att analy­sera och före­slå åtgärder för att effektivi­sera Migra­tions­verkets, Polis­myndig­hetens och Kriminal­vårdens arbete med åter­vän­dan­de inom ramen för nuva­rande organi­sation (Ju2020/01867/SIM). Ett arbete som omfat­tar såväl själv­mant åter­vändande, vilket ska tilläm­pas i första hand, som verk­stäl­lande av beslut om av- eller utvis­ning med tvång. Regeringen upp­drar åt Stats­kon­toret att inom ramen för upp­draget se över myn­dig­heter­nas upp­gifter och ansvars­fördel­ning samt att över­väga en föränd­ring av myn­dig­hets­organisa­tionen på åter­vändande­området. I upp­draget ingår att utreda vilka organisa­tions­föränd­ringar som skulle kunna över­vägas och vilka för­delar och nack­delar som kan finnas med olika alter­nativ.

Ladda ner:

Statskontoret ska löpande hålla Regerings­kansliet (Justitie­departementet) infor­merat under upp­dragets genom­förande.

Redo­visnings­tidp­unkten för upp­draget (Ju2020/01867) förlängs och upp­draget ska redo­visas i sin helhet senast den 14 januari 2022.