Regeringsuppdrag från Finansdepartementet

Uppdrag om lösningar som främjar en enhetlig tillämpning av plan- och bygglagen i en digital miljö

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Boverket att fortsatt verka för en effektiv och enhetlig tillämpning av plan- och bygglagen (2010:900) i en digital miljö.

Ladda ner:

Boverket ska bl.a.

  • lämna förslag på och i förekommande fall genomföra de tekniska lösningar som behövs för att möjliggöra en digital plan-, lov- och byggprocess. Som exempel på sådana lösningar kan nämnas en s.k. ändamålskatalog där byggnadsverk och deras egenskaper beskrivs och klassificeras enhetligt, ett särskilt gränssnitt (API) för behörighetsregistret och en lösning som underlättar digital kommunikation med dem som ska delges eller underrättas,

  • bedöma om och i så fall vilka rättsliga hinder som finns mot digitala
    detaljplanebeslut,

  • dels bedöma förutsättningarna för att ersätta äldre detaljplaner med nya digitala beslut, inklusive hur arbetet ska finansieras och den förväntade samhällsnyttan av detta, dels ta ställning till om det bör bli obligatoriskt för kommunerna att ersätta äldre detaljplaner med nya digitala beslut, vilka planer som i så fall ska omfattas och hur de planer som inte är lämpliga att ersätta bör hanteras,

  • föreslå hur översiktsplaner och regionplaner bör utformas i en digital miljö för att möjliggöra en effektiv samhällsplaneringsprocess och bidra till en god, säker och hållbar livsmiljö, samt 2 (9)

  • föreslå hur digitala detalj-, översikts- och regionplaner kan arkiveras på ett beständigt sätt, med en bibehållen digital funktionalitet.

Uppdraget ska senast den 16 december 2021 redovisas till regeringen (Finansdepartementet).