Regeringsuppdrag från Finansdepartementet

Uppdrag att sammanställa en vägledning om tillämpningen av barnkonventionen vid fysisk planering och stadsutveckling Diarienummer: Fi2021/01565

Publicerad

Ladda ner:

Regeringen uppdrar åt Boverket att sammanställa en vägledning om hur
FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) kan tillämpas
vid fysisk planering enligt plan- och bygglagen och stadsutveckling. Vägledningen ska innehålla exempel på hur barnrättsperspektivet kan tillföras och tillgodoses genom hela planeringskedjan. Lärande exempel bör samlas in och sammanställas både från Sverige och andra länder.