Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag att stärka och utveckla stödet till barn som anhöriga Diarienummer: S2021/03118

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Socialstyrelsen att stärka och utveckla stödet till barn i familjer med skadligt bruk, missbruk eller beroende, psykisk sjukdom eller psykisk funktionsnedsättning. Detta där våld förekommer eller där en förälder eller vårdnadshavare lider av en allvarlig sjukdom eller plötsligt avlider. I uppdraget ingår även att stärka stödet till barn vars förälder eller vårdnadshavare är frihetsberövad.

Ladda ner:

Samverkar med andra

Socialstyrelsen samverkar nära Folkhälsomyndigheten. Myndigheten hämtar in kunskap och information samt samverkar med bland andra Kriminalvården, Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd, Myndigheten för delaktighet, Stiftelsen Allmänna Barnhuset, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), kommuner och regioner samt patient-, brukar- och anhörigorganisationer och organisationer som företräder barn och unga.

Redovisning av uppdraget

Socialstyrelsen delredovisar senast den 1 september 2021 uppdraget till Socialdepartementet. Myndigheten delredovisar därefter årligen till Socialdepartementet. Uppdraget slutredovisas till Socialdepartementet senast den 28 mars 2026.