Regeringsuppdrag från Finansdepartementet

Uppdrag om att ta fram en vägledning för vilka uppgifter som bör finnas på en kommuns webbplats när en detaljplan tas fram Diarienummer: Fi2021/01885

Publicerad

Regeringen uppdrar till Boverket att sammanställa en kortfattad vägledning om förutsättningarna för att hålla information tillgänglig på kommunens webbplats när en detaljplan tas fram enligt plan- och bygglagen.

Ladda ner:

Vägledningen ska bl.a. omfatta sådana uppgifter som är vanligt förekommande i planhandlingar, men som i vissa fall inte får hållas tillgängliga på webbplatsen på grund av krav i andra lagar och författningar.

Vid utförandet av uppdraget ska Boverket vid behov inhämta uppgifter från Fortifikationsverket, Försvarsmakten, Integritetsskyddsmyndigheten, Lantmäteriet och Naturvårdsverket.

Vägledningen bör finnas tillgänglig via tjänsten PBL kunskapsbanken senast den 2 augusti 2021.

Uppdraget ska redovisas till regeringen i Boverkets årsredovisning för 2021.