Uppdrag till Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) att göra en analys om hat och hot mot kvinnor i digitala miljöer Diarienummer: A2021/00902, A2021/01136

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) att göra en analys om hat och hot mot kvinnor i svenska digitala miljöer.

Ladda ner:

FOI ska dels studera hur användare talar om och till kvinnor och vilka nedvärderande uppfattningar som förekommer när det gäller exempelvis kön och sexualitet, dels studera om kvinnor utsätts för mer hat än män, och i sådant fall hur hatet skiljer sig åt. I analysen ska ett intersektionellt perspektiv beaktas, det vill säga inkludera fler maktdimensioner än kön, när så är relevant. FOI ska under uppdragets genomförande ge Jämställdhetsmyndigheten möjlighet att bidra med kunskap och inkomma med synpunkter.

FOI får för uppdragets genomförande använda 500 000 kronor under 2021. Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering, anslaget 3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder, anslagspost 12 Jämställdhetsinsatser efter regeringsbeslut. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen av medel för innevarande år ska lämnas senast den 1 december 2021. Medel som inte har använts för avsett ändamål ska betalas tillbaka till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2022. Samma datum ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet.

Uppdraget ska redovisas senast den 20 december 2021 till regeringen (Arbetsmarknadsdepartementet). Rekvisition, återbetalning och redovisningar ska hänvisa till det diarienummer som detta beslut har.