Regeringsuppdrag från Arbetsmarknadsdepartementet

Uppdrag till Jämställdhetsmyndigheten att fortsätta utveckla och sprida arbetssätt till kommuner om våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck med anledning av covid-19-pandemin Diarienummer: A2021/01298

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Jämställdhetsmyndigheten att fortsätta utveckla och sprida effektiva arbetssätt för hur kommuner ska kunna etablera kontakt med våldsutsatta och nå ut med information om våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck mot bakgrund av de särskilda omständigheter och förutsättningar som råder med anledning av covid-19-pandemin.

Ladda ner:

Uppdraget ska bygga vidare på de resultat och slutsatser som uppnåtts i arbetet med det tidigare uppdraget att identifiera och utveckla effektiva arbetssätt för hur kommuner ska kunna sprida information om våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck och hur kontakt kan etabl-eras med våldsutsatta (A2020/01001/JÄM).

Jämställdhetsmyndigheten ska fokusera på att ytterligare utveckla och sprida metoder, informationsmaterial och arbetssätt som ska underlätta för kom-muner att nå grupper som riskerar vara särskilt våldsutsatta under covid-19-pandemin, såsom personer med funktionsnedsättning, barn och äldre, hbtqi-personer, personer som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck, perso-ner utsatta för prostitution och människohandel, samt barn och unga som utsätts för övergrepp via nätet.

Myndigheten ska särskilt verka för att nå ut med arbetssätten och kunskapen till de kommuner som bedöms ha störst behov av det, i syfte att möjliggöra för kommunerna att implementera dessa kunskaper i sina verksamheter, stärka kommunernas samverkan inom området, samt underlätta för att kommunernas verksamheter ska kunna följas upp systematiskt.

Myndigheten ska i uppdraget samverka med länsstyrelserna, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), med fokus på de regionala samverkans- och stödstrukturerna (RSS) och Uppsala universitet (Nationellt Centrum för Kvinnofrid), samt beakta redan befintliga samverkansstrukturer av relevans för området. Myndigheten ska vid behov även samverka med samt inhämta kunskap och erfarenheter från andra berörda aktörer, såsom Socialstyrelsen, Nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck vid Läns-styrelsen i Östergötlands län, Statens skolverk, Polismyndigheten, Myndig-heten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, Myndigheten för delaktighet, Brottsoffermyndigheten, Linköpings universitet (Barnafrid – Nationellt kunskapscentrum), Stiftelsen Allmänna Barnhuset, Barnombudsmannen, samt det civila samhällets organisationer.

Jämställdhetsmyndigheten får för uppdragets genomförande använda 1 500 000 kronor under 2021 från utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyan-lända invandrares etablering, anslag 3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder, anslagspost 12 Jämställdhetsinsatser efter regeringsbeslut.

Medlen utbetalas efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisition ska lämnas senast den 1 december 2021. Medel som inte har använts för avsett ändamål ska betalas tillbaka till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2022. Senast vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet.

Uppdraget ska redovisas till regeringen (Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 31 mars 2022. Rekvisition, återbetalning och redovisning ska hänvisa till det diarienummer som detta beslut har.