Regeringsuppdrag från Arbetsmarknadsdepartementet

Uppdrag att höja kunskapen om hur våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck påverkar arbetslivet Diarienummer: A2022/00389

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Jämställdhetsmyndigheten att genomföra informationsinsatser i syfte att höja kunskapen om vilka konsekvenser våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck kan få i arbetslivet samt redogöra för vilka regelverk som aktualiseras. Jämställdhetsmyndigheten ska samla och sprida kunskap i form av ett praktiskt inriktat metodstöd till arbetsgivare.

Ladda ner:

Jämställdhetsmyndigheten ska föra dialog med Arbetsmiljöverket (AV),
länsstyrelserna, Myndigheten för arbetsmiljökunskap, Socialstyrelsen och Uppsala universitet (Nationellt centrum för kvinnofrid) om att ta fram och sprida information och metodstöd. Jämställdhetsmyndigheten ska i uppdragets genomförande även inhämta kunskap från och föra dialog med arbetsmarknadens parter. Jämställdhetsmyndigheten ska tillvarata lärdomar från det pågående myndighetsgemensamma uppdraget om ökad upptäckt av våld m.m. (A2019/01517).

Jämställdhetsmyndigheteten ska även inhämta erfarenheter från Diskrimineringsombudsmannens (DO) uppdrag om informationsinsatser för att höja kunskapen om aktiva åtgärder och kränkande särbehandling, däribland arbetet mot sexuella trakasserier
(A2019/01324), liksom uppdraget till DO och AV att utveckla en digital
plattform (Ku2018/00556/DISK).

Jämställdhetsmyndigheten får 2022 disponera högst 1 000 000 kronor för uppdragets genomförande, finansierat med medel från anslaget 3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder inom utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering, anslagspost 2 Särskilda jämställdhetsåtgärder – del till Jämställdhetsmyndigheten. Regeringen beräknar 1 000 000 kronor för uppdragets genomförande även 2023.

Uppdraget ska redovisas senast 29 februari 2024 till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet).