Regeringsuppdrag från Finansdepartementet

Uppdrag att främja sociala hänsyn vid upphandling inom bygg och anläggningssektorn Diarienummer: Fi2021/03043

Publicerad

Regeringen ger Upphandlingsmyndigheten och Boverket i uppdrag att tillsammans utveckla stöd för att främja att sociala hänsyn tas vid upphandling inom bygg- och anläggningssektorn i form av villkor avseende jämställdhet och icke-diskriminering.

Ladda ner:

Regeringen ger även myndigheterna i uppdrag att genomföra dels informationsinsatser beträffandet stödet, dels kompetenshöjande insatser gällande det befintliga stöd som syftar till att främja att sociala hänsyn avseende arbetsrättsliga villkor tas vid upphandlingar. De
kunskapsspridande respektive kompetenshöjande insatserna ska rikta sig till upphandlande myndigheter och enheter, men även till en vidare krets av beställare inom sektorn och som inte omfattas av lagen om offentlig upphandling (2016:1145).