Regeringsuppdrag från Finansdepartementet

Uppdrag att inrätta och förvalta ett informationscentrum för hållbart byggande med fokus på energieffektiviserande renovering

Publicerad

Regeringen ger Boverket i uppdrag att inrätta och förvalta ett informationscentrum för hållbart byggande med fokus på energieffektiviserande renovering.

Ladda ner:

Informationscentrumet ska främja en ökad energieffektivisering vid
renovering och förvaltning av det befintliga byggnadsbeståndet. Centrumet ska samla in och sprida resultat, information och kunskap från aktörer, forskningsprojekt och demonstrationssatsningar.

Informationscentrumet ska inrättas på Boverket och bedrivas i nära samråd med Statens energimyndighet (Energimyndigheten). Boverket ska utföra uppdraget i dialog med Kemikalieinspektionen Naturvårdsverket och Riksantikvarieämbetet. Boverket ska även samråda med andra berörda aktörer. Närmare beslut om hur informationscentrumet ska organiseras fattas av Boverket. Av Boverkets regleringsbrev för 2021 framgår att myndigheten får använda 10 000 000 kronor för att driva
informationscentrumet.

Boverket ska lämna en redovisning avseende inrättandet av
informationscentrumet till Regeringskansliet (Finansdepartementet) i
Boverkets årsredovisning för budgetåret 2021.