Regeringsuppdrag från Justitiedepartementet

Uppdrag till MSB att vidta förberedelser för att bli nationellt samordningscenter kopplat till det europeiska kompetenscentret för cybersäkerhet

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Myndig­heten för sam­hälls­skydd och beredskap (MSB) att vidta för­bere­dande åtgärder och lämna förslag på hur ett nationellt sam­ord­nings­center för forsk­ning, inno­vation och tillämp­ning inom cyber­säker­het ska kunna inrät­tas vid myndig­heten under 2022.

Ladda ner:

Det nationella sam­ordnings­centret ska kunna utföra de upp­gifter som regle­ras i Europa­parla­mentets och rådets förordning (EU) (2021/887) av den 20 maj 2021 om inrät­tande av Europeiska kom­petens­centrumet för cyber­säkerhet inom närings­liv, teknik och forsk­ning och av nät­verket av natio­nella sam­ordnings­centrum. Upp­draget ska genom­föras i sam­verkan med Verket för inno­vations­system (Vinnova) och Myndig­heten för digital förvalt­ning (Digg). MSB ska ha en dialog med RISE Research Institutes of Sweden AB och andra aktörer som bedöms vara relevanta.

MSB ska löpande hålla Regerings­kansliet (Justitie­departe­mentet) infor­merat om upp­dragets genom­förande. Upp­draget ska redo­visas till Regerings­kansliet (Justitie­departementet) senast den 17 november 2021.