Hoppa till huvudinnehåll

Uppdrag att analysera regelfrågor så att andelen som reser med cykel kan öka Diarienummer: I2021/02731

Publicerad

Regeringen ger Transportstyrelsen i uppdrag att analysera och lämna förslag till hur reglerna kring enkelriktad trafik på lämpligt sätt kan ändras för att möjliggöra cykeltrafik i båda riktningarna där det för motortrafik är enkelriktat. Utgångspunkten är att skyltningen ska vara trafiksäker och lätt för alla trafikanter att förstå.

Ladda ner:

Transportstyrelsen ska vidare analysera om och hur cyklister på ett
trafiksäkert sätt kan medges undantag från reglerna om stopplikt vid röd signal när cyklisten gör en högersväng och om det bedöms lämpligt lämna förslag om detta.

Transportstyrelsen ska dessutom analysera s.k. allgrönt för cyklister, dvs. att alla cyklister i en korsning med trafiksignaler får grönt samtidigt. Transportstyrelsen ska utifrån erfarenheter och försöksverksamhet utomlands och i Sverige analysera för- och nackdelar med allgrönt ur relevanta perspektiv, inklusive cykelfrämjande och trafiksäkerhet, och vid behov lämna förslag. Vad gäller analysen av s.k. allgrönt för cyklister kan erfarenheter även av motsvarande förändringar för gående vara av intresse. Utgångspunkten bör vara att minska motsättningar mellan trafikantgrupper.

Transportstyrelsen ska därtill analysera och vid behov lämna förslag till hur ändrade trafikregler kan främja säker omkörning av cyklister. Denna analys ska ske med beaktande av VTI:s litteratursammanställning ”Omkörning av cyklister – alternativ till 1,5-metersregeln”. Analysen bör innefatta såväl frågor om hastighet som avstånd (ibland kallat ”respektavstånd”).

Transportstyrelsen ska i samband med detta också se över om behov finns av förtydliganden eller regeländringar avseende cykling i bredd.
Transportstyrelsen ska även analysera behovet av andra ändringar av trafikregler som kan medföra att andelen trafikanter som reser med cykel kan öka.

Vid genomförandet av uppdraget ska Transportstyrelsen inhämta synpunkter från Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten, Trafikverket, Statens väg- och transportforskningsinstitut, där nationellt kunskapscentrum för forskning och utbildning om cykling (Cykelcentrum) ingår, Sveriges Kommuner och Regioner, ett urval av berörda kommuner samt företrädare för civilsamhället, särskilt cykelorganisationer.

Uppdraget ska genomföras i ljuset av regeringens höga ambitionsnivå vad gäller trafiksäkerhet och det nyligen beslutade etappmålet för trafiksäkerhet (I2020/00423 och I2020/00433).

Transportstyrelsen ska föreslå nödvändiga författningsändringar som följer av uppdraget och redovisa konsekvenserna av de förslag som lämnas, särskilt med beaktande av trafiksäkerheten i förhållande till regeringens nyligen beslutade etappmål för trafiksäkerhet.

Transportstyrelsen ska också redovisa hur eventuella förslag förhåller sig till de generella bestämmelserna för trafik med fordon i 3 kap. trafikförordningen (1998:1276) och de ansvarsregler som är kopplade till dessa bestämmelser. Konsekvenserna av eventuella författningsförslag ska beskrivas i enligt med vad som anges i förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.

Den reglering som Transportstyrelsen föreslår ska vara lätt för alla trafikanter att förstå. Varje eventuellt författningsförslag ska vara noga avvägt med hänsyn till trafiksäkerheten i allmänhet och oskyddade trafikanters säkerhet i synnerhet. För vart och ett av författningsförslagen ska effekten på trafiksäkerheten särskilt analyseras. Om något nytt vägmärke föreslås, ska det ha testats.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) senast den 31 oktober 2022. Den del av uppdraget som avser regler om enkelriktad trafik och säker omkörning ska delredovisas till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) senast den 31 mars 2022.

Laddar...