Regeringsuppdrag från Justitiedepartementet

Uppdrag att redovisa en långsiktig kompetensförsörjningsplan Diarienummer: Ju2021/03731

Publicerad

Regeringen ger Kriminalvården i uppdrag att redovisa en strategisk och långsiktig plan för myndighetens kompetensförsörjning.

Ladda ner:

Kriminalvården ska med utgångspunkt i den planerade platsutbyggnaden redovisa en strategisk och långsiktig plan för att säkerställa myndighetens kompetensförsörjning. Av komptensförsörjningsplanen ska framgå

  • en bedömning av myndighetens kompetensförsörjningsbehov för samtliga yrkeskategorier på kort och på lång sikt,
  • hur myndigheten avser arbeta för att attrahera nödvändig kompetens,
  • hur myndigheten avser arbeta för att behålla befintlig kompetens,
  • hur myndigheten arbetar systematiskt för att säkerställa en god och säker arbetsmiljö,
  • hur myndigheten säkerställer att nya och befintliga medarbetare har och får adekvat introduktion och fort- och vidareutbildning samt kompetensutveckling för de uppgifter de ska utföra, och
  • hur myndighetens interna utbildningar ska bedrivas på ett effektivt sätt och vilka förändringar detta innebär i förhållande till nuvarande utbildningsystem.

Kompetensförsörjningsplanen ska innehålla konkreta åtgärder och utgå från verksamhetens behov. Den ska vara tidsatt för att visa på när och i vilken omfattning samtliga delar i planen behöver vara genomförda för att Kriminalvården ska kunna följa den långsiktiga planen för myndighetens kapacitetsutbyggnad.

Av redovisningen ska också den analys som ligger till grund för myndighetens plan framgå.

Redovisningen ska lämnas till Regeringskansliet (Justitiedepartementet) senast den 15 juni 2022.