Regeringsuppdrag från Finansdepartementet

Uppdrag till Boverket att delta i genomförandet av Sveriges återhämtningsplan Diarienummer: Fi2021/03192

Publicerad

Ladda ner:

Regeringen ger Boverket i uppdrag att vidta nödvändiga åtgärder för att den del av Sveriges återhämtningsplan (Fi2020/03864, Fi2021/02415 och Fi2021/03107) som avser åtgärderna stöd till energieffektivisering av flerbostadshus och investeringsstöd för hyresbostäder och bostäder för studerande ska kunna genomföras.

Boverket ska säkerställa att processer för användning av EU-medel och tillhörande villkor motsvarar de krav som ställs i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/241 om inrättande av faciliteten för återhämtning och resiliens (RRF-förordningen), bl.a. om skydd av unionens ekonomiska intressen, samt om att samla in och tillgängliggöra information om slutmottagare av medel, att i kommunikation tydliggöra att åtgärderna är finansierade av EU och att rapportera om delmål och mål som är tillämpliga för respektive åtgärd och som framgår av återhämtningsplanen i dess senaste version.