Regeringsuppdrag från Finansdepartementet

Ändring av uppdraget att förbereda Sveriges arbete med revidering av EU:s byggproduktförordning och Sveriges arbete med CPR Acquis

Publicerad

Regeringen ändrar uppdraget till Boverket att förbereda Sveriges arbete med revidering av EU:s byggproduktförordning och Sveriges arbete med att utveckla systemet med harmoniserade tekniska specifikationer (CPR Acquis), som beslutades den 17 juni 2021.

Ladda ner:

I arbetet med revideringen av byggproduktförordningen ska myndigheten, på Finansdepartementets begäran, även ge stöd i samband med att förordningen ska förhandlas och i arbetet med förordningen under Sveriges ordförandeskap i EU 2023. Boverket ska bistå med sakkunskap, rättsutredningar, konsekvensanalyser och annat underlag gällande förordningen. I den del av uppdraget som avser CPR Acquis ska Boverket också representera Sverige i kommissionens arbete, medverka i utformningen av systemet med harmoniserade tekniska specifikationer samt föra en dialog, och vid behov bereda underlag, med berörda aktörer – däribland andra länder, branschaktörer och intressenter.

Uppdragstiden förlängs. Boverket ska senast den 15 september 2022, den 31 januari 2023 och den 15 september 2023 lämna delredovisningar av arbetet med uppdraget till Regeringskansliet (Finansdepartementet). Boverket ska slutredovisa uppdraget i samband med att myndigheten lämnar sin årsredovisning för 2023. Boverket ska under 2022 och 2023 löpande hålla Regeringskansliet (Finansdepartementet) informerat om genomförandet av uppdraget.