Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag att tillhandahålla en manuell rutin för utfärdande av covidbevis samt kompletterande funktionalitet för inrapportering Diarienummer: S2021/06048

Publicerad

Regeringen ger E-hälsomyndigheten i uppdrag att färdigställa en manuell rutin för inrapportering till myndigheten och utfärdande av covidbevis i särskilda fall, till exempel när vaccinationer inte är sökbara i det nationella vaccinationsregistret (NVR).

Ladda ner:

E-hälsomyndigheten ska inom ramen för uppdraget

  • färdigställa och tillhandahålla en kompletterande funktionalitet för inrapportering av uppgifter som vårdgivare behöver kunna skicka till E-hälsomyndigheten för att möjliggöra utfärdande av covidbevis,
  • stödja berörda vårdgivare vid anslutning till och användning av ovan nämnd funktionalitet,
  • färdigställa en manuell rutin för utfärdande av covidbevis som kan användas i särskilda fall,
  • säkerställa att lösningen tillgodoser gällande krav på dataskydd och skyddet för den personliga integriteten.

Samtliga tjänster ska kunna börja användas före årsskiftet 2021/2022.

E-hälsomyndigheten ska inom ramen för uppdraget samverka med Myndigheten för digital förvaltning (Digg) och Folkhälsomyndigheten samt vid behov föra dialog med Socialstyrelsen, Sveriges Kommuner och Regioner, företrädare för regioner och kommuner, Inera AB, företrädare för fristående vårdgivare och andra för uppdraget relevanta aktörer.

En slutredovisning av uppdraget ska lämnas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 31 januari 2022.