Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag angående stöd till genomförande av överenskommelse om nationell testning och smittspårning för covid-19 Diarienummer: S2021/08236

Publicerad

Regeringen ger Folkhälsomyndigheten i uppdrag att stödja genomförandet av överenskommelsen mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) om nationell testning och smittspårning för covid-19 för 2022. Detta uppdrag omfattar inte testning inför resande.

Ladda ner:

Folkhälsomyndigheten ska bland annat:

− bistå och stödja regionerna med vägledning, råd och rekommendationer för ändamålsenlig och resurseffektiv testning och smittspårning,

− bidra till utveckling och samordning av regionernas smittspårningsarbete genom t.ex. vägledning, utbildningsinsatser och samverkan mellan digitala ärendehanteringssystem och nationellt smittspårningsformulär,

− följa upp resultaten av regionernas arbete med testning och smittspårning,

− från och med den 1 april till och med den 31 december 2022 tillgängliggöra testkapacitet till en region när regionen överskrider sin andel av 300 000 tester per vecka på nationell nivå,

− veckovis lämna en redovisning till Regeringskansliet över antalet genomförda tester och utfallet av testerna uppdelat per region och, när det är möjligt och lämpligt, epidemiologiska parametrar såsom ålder,

− senast den 30 april 2022 lämna en redovisning till Regeringskansliet med en bedömning av det fortsätta behovet av medel för smittspårning och utbrottshantering för andra halvåret 2022 utifrån verksamheternas behov och epidemiologiskt läge, och

Folkhälsomyndigheten ska senast den 31 mars 2023 lämna en slutredovisning av arbetet till Regeringskansliet.