Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag om nationellt kompetenscentrum för frågor om intellektuell funktionsnedsättning och autism inom LSS Diarienummer: S2021/08231

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Socialstyrelsen att utreda förutsättningarna för ett nationellt kompetenscentrum om intellektuell funktionsnedsättning och autism. Socialstyrelsen ska föreslå i vilken myndighet ett nationellt kompetenscentrum kan inrättas och hur verksamheten kan organiseras. Om behoven bättre kan tillgodoses på något annat sätt får Socialstyrelsen föreslå andra alternativa lösningar än att inrätta ett nationellt kompetenscentrum.

Ladda ner:

Socialstyrelsen redogör för vilka uppgifter ett eventuellt centrum bör ansvara för. Utgångspunkt är att:

  • utveckla och samla kunskap om företrädesvis intellektuell funktionsnedsättning och autism,
  • utveckla kompetensen i fortbildningsinsatser för ledning och personal inom områden som har särskild betydelse för likvärdig och god kvalitet i LSS-boende,
  • ställa samman utvärderingar och forskningsresultat och
  • kommunicera med verksamma i LSS-boenden.

Socialstyrelsen redovisar uppdraget till Regeringskansliet senast den 31 oktober 2022.

Socialstyrelsen ska inhämta synpunkter från Myndigheten för delaktighet och Myndigheten för vård- och omsorgsanalys.