Regeringsuppdrag från Arbetsmarknadsdepartementet

Uppdrag om handledning och förstudie om könsuppdelad statistik

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Statistiska centralbyrån (SCB) att ta fram en handledning för arbete med könsuppdelad statistik med ett särskilt fokus på hur kön kan samvariera med andra variabler. Myndigheten ska också genom en förstudie utreda förutsättningar för SCB att tillhandahålla könsuppdelad statistik till myndigheter i syfte att möjliggöra fördjupade analyser.

Ladda ner:

Den handledning i könsuppdelad statistik SCB får i uppdrag att ta fram syftar till att användas i arbete med jämställdhetsintegrering. Handledningen ska ha ett särskilt fokus på deskriptiv analys med en intersektionell ansats. SCB ska vid framtagandet av handledningen beakta lagar och föreskrifter som avser behandling av personuppgifter.

Förstudien ska utreda förutsättningarna, inklusive ekonomiska konsekvenser, för att SCB ska kunna leverera statistiska tabeller till berörda myndigheter. Det ska vara fråga om sekretessgranskade tabeller där det är säkerställt att det inte går att identifiera enskilda individer. Relevanta variabler kan exempelvis vara utländsk bakgrund, födelseregion, vistelsetid och utbildningsbakgrund. Förstudien ska omfatta ett urval av de myndigheter som ingår i regeringens utvecklingsprogram Jämställdhetsintegrering i statliga myndigheter (JiM), med särskilt fokus på de myndigheter som 2021 och 2022 ingår i modellen för systematiskt erfarenhetsutbyte och lärande kring jämställdhetsintegrering och jämställdhetsbudgetering, JiM+.

Uppdraget ska redovisas senast den 22 februari 2023 till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet).