Regeringsuppdrag från Justitiedepartementet

Uppdrag till Centrum för idrottsforskning att följa upp statens stöd till idrotten Diarienummer: Ju2022/00518

Publicerad

Gymnastik- och idrottshögskolan, Centrum för idrottsforskning (CIF) ska under 2022 genomföra en fördjupad analys av vilket arbete som är påkallat inom idrotten i det förebyggande arbetet mot mäns våld mot kvinnor. CIF ska under 2022 även genomföra en fördjupad analys av idrottens potential att minska segregationen i samhället.

Ladda ner:

Analyserna ska utgå ifrån de mål och syften staten har med sin bidragsgivning och särskilt intresset av att uppmuntra och ge möjligheter till barns, ungdomars och vuxnas motion och idrott i syfte att främja en god folkhälsa. Analyserna ska även peka på goda exempel och ha ett framåtsyftande anslag.

Kostnaden för att genomföra uppdraget ska rymmas inom det bidrag som CIF får för forskning och uppföljning av statens stöd till idrotten och ska belasta utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid, anslaget 13:1 Stöd till idrotten, anslagsposten 5 Bidrag till idrottsforskning.

CIF ska lämna en samlad rapport om genomförd verksamhet under 2022 till Regeringskansliet (Justitiedepartementet) senast den 14 april 2023.

Genväg