Regeringsuppdrag från Finansdepartementet

Ändring av uppdraget att vara projektledare för utvecklingen av en digital infrastruktur för vaccinationsintyg Diarienummer: I2022/00699

Publicerad

Med ändring av regeringens beslut den 4 februari 2021 med uppdrag åt Myndigheten för digital förvaltning att vara projektledare för en förvaltningsgemensam digital infrastruktur för vaccinationsintyg (I2021/00395), ändrat genom beslut den 29 april 2021 (I2021/01336) och den 18 november (I2021/02990) utvidgas uppdraget enligt följande.

Ladda ner:


Uppdraget förlängs till och med den 20 december 2023. Myndigheten för digital förvaltning ska säkerställa en överföring av förvaltningsansvaret för lösningen för vaccinationsbevis, numera covidbevis, till Ehälsomyndigheten. Överföringen omfattar verifieringslösning för kontroll av vaccinationsbevis men uppdraget att tillhandahålla dessa och stödja utveckling upphör.

Myndigheten för digital förvaltning ska vidare stödja E-hälsomyndigheten med bl.a. infrastrukturella lösningar så att covidbevisen utvecklas i linje med de krav som kan komma att ställas i den pågående revideringen av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/953 av den 14 juni 2021 om en ram för utfärdande, kontroll och godtagande av interoperabla intyg om vaccination mot, testning för och tillfrisknande från covid-19
(förordningen om EU:s digitala covidintyg).

Myndigheten för digital förvaltning ska dessutom i samverkan med Ehälsomyndigheten säkerställa att lösningen för covidbevis blir en
kostnadseffektiv, hållbar och generellt användbar del av den
förvaltningsgemensamma digitala infrastrukturen i syfte att stödja digital delaktighet. Lösningen ska möjliggöra en kostnadseffektiv återanvändning av infrastrukturella komponenter och en snabb vidareutveckling eller nyutveckling av tillämpningar under framtida pandemier och kriser.

Inom ramen för uppdraget ska Myndigheten för digital förvaltning projektleda utveckling och anpassning av befintlig lösning så att den kan återanvändas för nya eventuellt kommande behov av vaccinationsbevis eller testbevis eller digitala vaccinationskort. Vid genomförandet av uppdraget ska Myndigheten för digital förvaltning skapa lösningar för de personer som i dag inte kan få covidbevis digitalt. Det kan handla om att tekniskt koppla till digitala ombudstjänster, att skapa applikationer som samlar information och tjänster på ett enkelt och tillgängligt sätt eller andra tekniska och processmässiga anpassningar för att identifiera sig, få tillgång till relevanta tjänster och nås av viktig information. Vid behov ska Digg föra dialog med SKR.

Myndigheten för digital förvaltning ska lämna en slutredovisning av uppdraget till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) senast den 15 december 2023.