Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag angående vägledning och uppföljning av reformen En fast omsorgskontakt i hemtjänsten Diarienummer: S2022/01824

Publicerad

Socialstyrelsen får i uppdrag att ta fram ett vägledningsmaterial avseende genomförandet av den nya bestämmelsen i socialtjänstlagen (2001:453) om krav på att den som har hemtjänst ska erbjudas fast omsorgskontakt om det inte bedöms vara uppenbart obehövligt.

Ladda ner:

I uppdraget ingår även att kommunicera och informera om de nya bestämmelserna. Därutöver får Socialstyrelsen i uppdrag att utreda vilka data och vilken statistik som behövs för en ändamålsenlig uppföljning av reformen samt att bedöma om det finns behov av att ta fram nya data, ny statistik eller nya indikatorer.

Socialstyrelsen ska lämna en redovisning till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 28 april 2023 när det gäller uppdraget att ta fram ett vägledningsmaterial och att kommunicera och informera om de nya bestämmelserna och senast den 31 augusti 2023 när det gäller uppdraget att skapa förutsättningar för en ändamålsenlig uppföljning.