Regeringsuppdrag från Arbetsmarknadsdepartementet

Uppdrag till Arbetsförmedlingen att minska långtidsarbetslösheten Diarienummer: A2022/00330

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Arbetsförmedlingen att under 2022 förbereda för att fr.o.m. 2023 förstärka stödet till personer som är långtidsarbetslösa, särskilt i områden med socioekonomiska utmaningar. Dessa områden ska definieras med utgångspunkt i det socioekonomiska indexet som Statistiska centralbyrån (SCB) och Delegationen mot segregation (Delmos) har tagit fram.

Ladda ner:

Arbetsförmedlingen ska möjliggöra fler bokade möten och fler personalintensiva insatser. Arbetsförmedlingen ska även öka beslutskapaciteten. Arbetsförmedlingen ska förstärka stödet till långtidsarbetslösa, bland annat genom ökad fysisk lokal närvaro och tillgänglighet som sker i egen regi, genom servicekontor eller genom samverkan med kommuner för att till exempel förbättra möjligheterna för planering av stöd. Dessa åtgärder ska bidra till att öka övergångarna till arbete eller utbildning. Arbetsförmedlingen ska även stärka den strategiska och operativa samverkan med kommuner avseende stöd till långtidsarbetslösa personer som är i behov av förstärkt stöd. Arbetsförmedlingen ska vidare aktivt verka för fungerande samverkanslösningar med olika relevanta aktörer, inklusive kommuner och idéburna aktörer, till exempel genom överenskommelser.

I genomförandet av uppdraget ska Arbetsförmedlingen beakta uppdraget om att analysera och redovisa behov hos långtidsarbetslösa som står särskilt långt från arbetsmarknaden (A2022/00331). Arbetet med samverkan ska ta sin utgångspunkt i uppdraget om samverkan med kommuner och Delegationen för unga och nyanlända till arbete i Arbetsförmedlingens regleringsbrev för 2022, inklusive vidareutveckling av samverkan med kommuner i regionala, flerkommunala eller lokala överenskommelser samt den samverkansmodell som Arbetsförmedlingen arbetar med att ta fram. Arbetsförmedlingen har i regleringsbrevet för 2022 i uppdrag att öka den kontinuerliga fysiska närvaron för ett likvärdigt stöd och en likvärdig service i hela landet. Det förstärkta stödet till långtidsarbetslösa är ett led i att säkerställa likvärdigt stöd och service i hela landet. Vidare ska Arbetsförmedlingen hålla sig informerad om uppdraget att öppna nya servicekontor som regeringen lämnade till Statens servicecenter den 27 maj 2021 (Fi2021/02151).

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 15 mars 2023, den 15 mars 2024, den 13 mars 2025 samt den 13 mars 2026.