Regeringsuppdrag från Justitiedepartementet

Uppdrag att genomföra Politikernas trygghetsundersökning för valåret 2022 Diarienummer: Ju2022/01128

Publicerad

Regeringen ger Brotts­för­ebyggande rådet (Brå) i uppdrag att kart­lägga omfatt­ningen och konse­kvenserna av trakas­serier, hot och våld mot politiskt förtroende­valda under valåret 2022. Resultaten ska jämföras med resultaten från de tidigare kart­läggningar som Brå har genom­fört och redo­visat i rapporten Politikernas trygg­hets­under­sökning (PTU).

Ladda ner:

För upp­dragets genom­förande får Brå använda 450 000 kronor för 2022. Kost­naderna ska, efter regerings­beslut, belasta utgifts­område 13 Jäm­ställdhet och nyan­lända invandrares etable­ring, anslag 3:1 Särskilda jäm­ställd­hets­åtgärder och anslags­post 12 Jäm­ställd­hets­insatser. Medlen utbetalas engångs­vis efter rekvisi­tion ställd till Kammar­kollegiet senast den 1 december 2022. Medel som inte förbrukas ska åter­betalas till Kam­mar­kollegiet senast den 31 mars 2023. En ekonomisk redo­visning ska lämnas till Kammar­kollegiet senast den 31 mars 2023. Rekvisi­tion, åter­betal­ning och redo­visning ska hänvisa till det diarie­nummer som detta beslut har. Den totala kost­naden för upp­draget 2022–2023 beräknas till 1 400 000 kronor.

Brå ska redovisa uppdraget till Regerings­kansliet (Justitie­departe­mentet, med kopia till Arbets­marknads­departe­mentet och Kultur­departe­mentet) senast den 10 november 2023.