Uppdrag att genomföra en myndighetsgemensam uppföljning av samhällets elektrifiering Diarienummer: I2022/01060

Publicerad

Regeringen ger Statens energimyndighet (Energimyndigheten), Energimarknadsinspektionen, Affärsverket svenska kraftnät (Svenska kraftnät) och Trafikverket i uppdrag att göra en myndighetsgemensam uppföljning under 2022–2024 av samhällets elektrifiering och utvecklingen av elsystemet inklusive elproduktionen.

Ladda ner:

Uppdraget syftar till att bidra till genomförandet av regeringens nationella strategi för elektrifiering – en trygg, konkurrenskraftig och hållbar elförsörjning för en historisk klimatomställning, elektrifieringsstrategin.

Den myndighetsgemensamma uppföljningen ska baseras på de underlag som beskrivs nedan och som i vissa fall tas fram gemensamt av myndigheterna och i andra fall av respektive myndighet. Myndigheterna kan även basera sina slutsatser på andra underlag som myndigheterna anser är nödvändiga för att skapa en helhetsbild. Respektive myndighet ska redovisa sina underlag till Energimyndigheten som ska ansvara för att samordna arbetet med den gemensamma uppföljningen och inkomma till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) med en samlad redovisning respektive år enligt vad som anges nedan. Om myndigheterna gör olika bedömningar ska detta redovisas och grunden för de olika bedömningarna ska tydliggöras.