Uppdrag att samordna kompetensförsörjning för elektrifieringen Diarienummer: I2022/01665

Publicerad

Regeringen ger Statens energimyndighet (Energimyndigheten) i uppdrag att samordna en nationell kraftsamling kring kompetensförsörjning för elektrifieringen. Myndigheten ska i sitt arbete utgå från den inriktning för kompetensförsörjning som regeringen har presenterat i Nationell strategi för elektrifiering – en trygg, konkurrenskraftig och hållbar elförsörjning för en
historisk klimatomställning (I2022/00299) (elektrifieringsstrategin) och främja närmare samverkan mellan näringslivet och den offentliga sektorn, inklusive utbildningsväsendet.

Ladda ner:

Energimyndigheten ska särskilt

 • genom kartläggning och analys tydliggöra kompetensbehovet inom
  relevanta yrkeskategorier utifrån ett helhetsperspektiv på elektrifieringen och omställningen till ett fossilfritt energisystem,
 • identifiera möjliga hinder och utmaningar för energisektorns och
  näraliggande sektorers kompetensförsörjning samt föreslå åtgärder för att möta kort- och långsiktiga kompetensbehov, som inbegriper ett fortsatt främjande av jämställdhet och integration, samt
 • verka för en närmare och mer koordinerad samverkan mellan
  myndigheter och branschaktörer i fråga om kompetensförsörjning
  kopplat till elektrifieringen, bl.a. för att stärka möjligheterna att rekrytera fler till relevanta utbildningar.

Energimyndigheten ska genomföra uppdraget i dialog med Affärsverket
svenska kraftnät, Elsäkerhetsverket, Energimarknadsinspektionen och
Trafikverket. Energimyndigheten ska vidare föra en dialog med
Arbetsförmedlingen, Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige (Svenska ESF-rådet), Statens skolverk, Universitetskanslersämbetet, Universitets- och högskolerådet, Tillväxtverket och Myndigheten för yrkeshögskolan som enligt sina instruktioner ska samverka i syfte att bidra till en väl fungerande kompetensförsörjning. Energimyndigheten ska även föra en dialog med berörda aktörer från energibranschen. Utöver det ska Energimyndigheten ska inhämta synpunkter från relevanta universitet och högskolor, andra berörda myndigheter och institut samt aktörer från andra relevanta branscher.