Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag att utlysa medel till kommuner för att stärka arbetet att motverka hemlöshet Diarienummer: S2022/02526

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Socialstyrelsen att utlysa 30 miljoner kronor i statsbidrag till kommunerna. Meningen är att stärka arbetet mot hemlöshet genom att starta eller utöka arbetet enligt metoden Bostad först.

Ladda ner:

Myndigheten ska besluta om statsbidrag enligt kriterier som regeringen ska besluta om i en förordning. Socialstyrelsen ska hjälpa kommunerna med att genomföra och vidareutveckla sitt arbete med metoden Bostad först.

Socialstyrelsen ska senast den 30 maj 2023 delredovisa uppdraget. I delredovisningen ska det framgå hur statsbidraget har fördelats och hur medlen har använts. Slutredovisning av hur statsbidraget har använts ska lämnas senast den 31 maj 2027.