Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag om förlängd förvaltning och vid behov anpassning av den svenska infrastrukturen för tillhandahållande av covidbevis Diarienummer: S2022/02314

Publicerad

Regeringen uppdrar åt E-hälsomyndigheten att fortsätta förvalta och tillhandahålla tjänsterna i det svenska systemet för covidbevis till den 30 juni 2023. Om det behövs ska myndigheten bland annat justera och komplettera systemet utifrån EU:s regelverk.

Ladda ner:

E-hälsomyndigheten ska inom ramen för uppdraget

 • fortsatt förvalta och tillhandahålla samtliga tjänster som idag ingår i det svenska systemet för covidbevis,
 • fortsatt delta i det europeiska samarbetet avseende ett samordnat förhållningssätt kring utformningen och användningen av EU:s digitala covidbevis,
 • säkerställa att tjänsterna baseras på EU-lagstiftning samt det ramverk och de specifikationer som tas fram inom området,
 • säkerställa att tjänsterna fortsatt tillgodoser gällande krav på dataskydd och informationssäkerhet samt beaktar skyddet för den personliga integriteten,
 • ansvara för att, tillsammans med andra berörda aktörer, genomföra informations- och kommunikationsinsatser riktade till hälso- och sjukvården och allmänheten utifrån det behov som finns,
 • ta över förvaltningsansvaret från Myndigheten för digital förvaltning när det gäller den verifieringslösning som har utvecklats för kontroll av vaccinationsbevis, samt
 • ha en beredskap för att verifieringslösningen ska kunna tas i bruk igen om smittläget och lagstiftningen ger anledning till det samt att eventuella anpassningar i systemet kan göras om det finns ett sådant behov.

E-hälsomyndigheten ska senast den 15 december 2023 slutredovisa denna del av uppdraget.

E-hälsomyndigheten ska även utreda:

 • på vilket sätt vaccinerade personer från tredjeland som under en kortare tid vistas i Sverige och som varken är folkbokförda eller har tillgång till ett EU-kompatibelt covidbevis, t.ex. vissa turister eller näringsidkare, ska kunna få tillgång till ett tillfälligt vaccinationsbevis om det återigen skulle bli aktuellt med nationella krav på uppvisning av vaccinationsbevis,
 • om det finns behov av att ta fram tekniska möjligheter och rutiner för återkallande av svenska EU-covidbevis, hur systemet i så fall skulle kunna kompletteras samt om det finns behov av anpassad nationell reglering,
 • om det finns behov av att ta fram rutiner och tekniska möjligheter för tillhandahållande av tillfrisknandebevis på basis av EU-godkända snabb-tester (rapid antigen test, RAT) utförda av hälso- och sjukvårdspersonal samt hur systemet i så fall skulle kunna kompletteras,
 • vilka delar av den digitala infrastruktur som utgör grunden för systemet för covidbevis som skulle kunna användas i ett eventuellt kommande arbete med att ta fram ett digitalt vaccinationskort,
 • hur erfarenheter av arbetet med det svenska systemet för covidbevis gör det möjligt att komplettera slutsatser från rapporten Förstudie digitalt vaccinationskort från den 15 juni 2020 (S2019/03409) med uppdaterade rekommendationer avseende den it-arkitektur som myndigheten bedömer är mest ändamålsenlig för framtagning av ett digitalt vaccina-tionskort samt konsekvenser för kostnader och tidplan, samt,
 • hur de tjänster som ingår i det svenska systemet för covidbevis och som inte kan återanvändas i andra sammanhang kan avvecklas när det inte längre är aktuellt med en förlängning av de EU-förordningar som ger det lagstöd som behövs för utfärdande av EU:s covidbevis i Sverige.

E-hälsomyndigheten ska löpande informera Regeringskansliet om hur arbetet med den här delen av uppdraget fortskrider.

Myndigheten slutredovisar senast den 31 oktober 2022 den här delen av uppdraget.

Myndigheten ska samarbeta med Myndigheten för digital förvaltning, Folkhälsomyndigheten och Statens servicecenter. Om det behövs ska E-hälsomyndigheten samtala med Socialstyrelsen, Integritetsskyddsmyndigheten, Sveriges Kommuner och Regioner, Inera AB och andra.