Fastställelse av nationell trafikslagsövergripande plan för transportinfrastrukturen för perioden 2022–2033 Diarienummer: I2022/01294 m.fl. se bilaga 1

Publicerad

Med upphävande av regeringens beslut den 31 maj 2018 om fastställelse av nationell trafikslagsövergripande plan för transportinfrastrukturen för perioden 2018–2029 samt fastställelse av definitiva ekonomiska ramar för trafikslagsövergripande länsplaner för regional transportinfrastruktur för den nämnda perioden (N2018/03462 m.fl.) fastställer regeringen den nationella trafikslagsövergripande planen för transportinfrastrukturen för perioden 2022–2033.

Ladda ner:

Från upphävandet undantas genomförande av åtgärder i den
nationella trafikslagsövergripande planen och de trafikslagsövergripande länsplanerna för regional transportinfrastruktur för vilka Trafikverket hartecknat avtal om medfinansiering och förskottering och för vilka medel har betalats in till Trafikverket under 2022.

Från upphävande undantas även regeringens beslut den 28 juni 2018 om medfinansiering av infrastrukturprojekt, som ändrade beslutet om fastställelse av den nationella trafikslagsövergripande
planen för transportinfrastrukturen för perioden 2018–2029
(N2018/03942).

Fastställelsen gäller Trafikverkets förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen 2022–2033 med de omprioriteringar som
framgår av detta beslut.