Regeringsuppdrag från Justitiedepartementet

Uppdrag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap att bedöma vilka krav som ska ställas på skyddade utrymmen samt genomföra en inventering av sådana utrymmen Diarienummer: Ju2022/01976

Publicerad

Regeringen ger Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) i uppdrag att bedöma vilka krav som ska ställas på skyddade utrymmen som kan användas som skydd av civilbefolkningen vid höjd beredskap. Uppdraget ska genomföras i samverkan med Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) och Fortifikationsverket.

Ladda ner:

Vidare ger regeringen MSB i uppdrag att, med de framtagna kraven som utgångspunkt, ansvara för genomförandet av en inventering av befintliga skyddade utrymmen. Exempel på information som kan efterfrågas vid inventeringen är var utrymmena finns, vem som äger dem, vad de används till i dag, hur stora de är samt hur lång tid det skulle ta att iordningsställa dem vid höjd beredskap. MSB ska inhämta de underlag som krävs för att genomföra inventeringen från kommuner, regioner, Trafikverket och Statens fastighetsverk.

MSB ska redovisa hur den samlade informationen om skyddade utrymmen bäst kan användas i det fortsatta arbetet med att stärka civilbefolkningens skydd vid höjd beredskap.

Vid genomförandet av uppdraget ska MSB beakta relevant arbete som pågår inom Regeringskansliet och kommittéväsendet, bland annat utredningen om civilbefolkningens skydd vid höjd beredskap (dir. 2021:30). Försvarsmakten ska hållas informerad under uppdragets genomförande.

Uppdraget ska redovisas senast den 2 maj 2023 till Regeringskansliet (Justitiedepartementet).

Skälen för regeringens beslut

I dag saknas samlad dokumentation över vilka utrymmen som kan vara av betydelse som skyddade utrymmen. I lagen (1994:1720) om civilt försvar definierades ett skyddat utrymme som ett utrymme som utformas och utrustas så att det ger ett skäligt skydd mot radioaktiv strålning och splitter samt i särskilt utsatta områden1 mot byggnadsras. Det som avsågs var exempelvis underjordiska garage och källarlokaler vars primära användningsområde var något annat än att skydda människor mot krigets verkningar, men som ändå kunde erbjuda ett fysiskt skydd.

När lagen (2006:545) om skyddsrum infördes 2006 avskaffades begreppet skyddat utrymme. Orsaken till det var en uppfattning att alla utrymmen för skydd av befolkningen i krig skulle ha samma status och vara utformade samt utrustade för att motstå verkningar av sådana stridsmedel som kan antas komma till användning i krig (propositionen Samverkan vid kris – för ett säkrare samhälle, prop. 2005/06:133).

Även om skyddade utrymmen inte håller samma skyddsnivå som skyddsrum är det ett effektivt sätt att vid höjd beredskap snabbt öka skyddsnivån i hela samhället. Regeringens bedömning är att sådana utrymmen kan erbjuda ett fysiskt skydd för civilbefolkningen på platser där det saknas skyddsrum eller där antalet skyddsrumsplatser är begränsat, och att det därför är viktigt med tillgänglig information om var sådana utrymmen finns.