Regeringsuppdrag från Justitiedepartementet

Uppdrag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap att bedöma vilka krav som ska ställas på skyddade utrymmen samt genomföra en inventering av sådana utrymmen Diarienummer: Ju2022/01976

Publicerad

Regeringen ger Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) i uppdrag att bedöma vilka krav som ska ställas på skyddade utrymmen som kan användas som skydd av civilbefolkningen vid höjd beredskap. Uppdraget ska genomföras i samverkan med Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) och Fortifikationsverket.

Ladda ner:

­Vidare ger regeringen MSB i uppdrag att, med de framtagna kraven som utgångspunkt, ansvara för genomförandet av en inventering av befintliga skyddade utrymmen. Exempel på information som kan efter­­frågas vid inventeringen är var utrymmena finns, vem som äger dem, vad de används till i dag, hur stora de är samt hur lång tid det skulle ta att iordningsställa dem vid höjd beredskap. MSB ska inhämta de underlag som krävs för att genomföra inventeringen från kommuner, regioner, Trafikverket och Statens fastighetsverk.

MSB ska redovisa hur den samlade informationen om skyddade utrymmen bäst kan användas i det fortsatta arbetet med att stärka civilbefolkningens skydd vid höjd beredskap.

Vid genomförandet av uppdraget ska MSB beakta relevant arbete som pågår inom Regeringskansliet och kommittéväsendet, bland annat utredningen om civilbefolkningens skydd vid höjd beredskap (dir. 2021:30). Försvarsmakten ska hållas informerad under uppdragets genomförande.

Uppdraget ska redovisas senast den 2 maj 2023 till Regeringskansliet (Justitiedepartementet).