Regeringsuppdrag från Kulturdepartementet

Uppdrag om vidaresändningsplikt och framhävande av innehåll av allmänt intresse Diarienummer: Ku2022/01267

Publicerad

Regeringen ger Myndigheten för press, radio och tv i uppdrag att se över bestämmelserna i 9 kap. radio- och tv-lagen (2010:696) om skyldighet att vidaresända tv-sändningar och sökbar text-tv genom tråd och att tillhandahålla utrymme för sändningar av tv-program från lokala kabelsändarorganisationer. Myndigheten ska bedöma om regleringen är proportionerlig, fortsatt nödvändig och lämpligt utformad och, vid behov, föreslå ändringar.

Ladda ner:

Bedömer Myndigheten för press, radio och tv att en reglering om vidaresändningsplikt är proportionerlig och fortsatt nödvändig ska myndigheten bedöma om det, mot bakgrund av de föreslagna ändringarna i yttrandefrihetsgrundlagen, behövs ändringar i radio- och tv-lagen för att tjänster som utgörs av eller underlättar tillgången till textning, tolkning, uppläst text eller liknande teknik som syftar till att göra programmen tillgängliga för personer med funktionsnedsättning ska omfattas av vidaresändningsplikten.

Myndigheten för press, radio och tv ska kartlägga förekomsten av bestämmelser om framhävande av audiovisuella medietjänster av allmänintresse inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) och beskriva hur reglerna är utformade. Myndigheten ska därefter analysera vad som kan utgöra ett innehåll av allmänintresse i radio ocoh tv och behovet av nationella bestämmelser om framhävande av sådant innehåll. Vidare ska myndigheten analysera om det är möjligt att införa ett regelverk om framhävande av innehåll av allmänintresse utifrån nuvarande reglering i yttrandefrihetsgrundlagen. Gör myndigheten bedömningen att bestämmelser om framhävande är möjliga, nödvändiga och proportionerliga ska myndigheten föreslå hur dessa lämpligen kan utformas.

Myndigheten för press, radio och tv ska lämna nödvändiga författningsförslag och beskriva konsekvenserna av förslagen. Myndigheten för press, radio och tv ska när uppdraget utförs samråda med Post- och telestyrelsen. Konkurrensverket ska beredas möjlighet att lämna synpunkter. Synpunkter ska även inhämtas från Sveriges Television AB, Sveriges Radio AB, Sveriges Utbildningsradio AB och andra relevanta marknadsaktörer. Frågor om upphovsrätt och kostnader för utnyttjande av immateriella rättigheter ingår inte i uppdraget.

Myndigheten för press, radio och tv ska senast den 30 juni 2023 lämna en skriftlig redovisning av uppdraget till Regeringskansliet (Kulturdepartementet). Uppdraget ska utföras inom ramen för befintlig anslagstilldelning.