Hoppa till huvudinnehåll
Regeringsuppdrag från Justitiedepartementet

Uppdrag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap att stärka funktionen CERT-SE samt utveckla och förenkla det stöd som lämnas inom informations- och cybersäkerhetsområdet Diarienummer: Ju2022/02219

Publicerad

Regeringen ger Myndig­heten för sam­hälls­skydd och bered­skap, MSB, i uppdrag att stärka CERT-SE, som är Sveriges natio­nella funktion för att stödja sam­hället i arbetet med att före­bygga och hantera it-incidenter, samt att utveckla och förenkla det stöd som myndig­heten lämnar inom informa­tions- och cyber­säker­hets­området.

Ladda ner:

Förstärkningen av CERT-SE ska leda till en ökad förmåga att ge stöd och infor­mation till sam­hället vid inträffade incidenter.

MSB ska utveckla det stöd som myndig­heten lämnar när det gäller systema­tiskt informa­tions­säkerhetsarbete. Myndig­heten ska även bygga upp och till­handa­hålla en användar­nära stöd­funktion som ska kunna lämna väg­ledning avseende tillämp­ningen av MSB:s metod­stöd för systema­tiskt informations­säker­hets­arbete.

Uppdraget ska genom­föras i dialog med de övriga myndig­heter som arbetar inom ramen för det natio­nella cyber­säkerhets­centret samt med andra för upp­draget relevanta myndig­heter och organisa­tioner.

MSB ska lämna en skriftlig redo­visning av upp­draget till Regerings­kansliet (Justitie­departe­mentet) i samband med års­redovis­ningen för 2022.

Laddar...