Uppdrag att förbereda ytterligare upphandling av förbrukningsflexibilitet och planerbar elproduktion i södra Sverige Diarienummer: I2022/01721

Publicerad

Regeringen ger Affärsverket svenska kraftnät (Svenska kraftnät) i uppdrag att förbereda för att genomföra ytterligare upphandling av förbrukningsflexibilitet och planerbar elproduktion i elområde SE3 och SE4. Svenska kraftnät ska ha beredskap att skyndsamt kunna inleda ytterligare upphandlingar för att åstadkomma en tydlig påverkan på prisbildningen på elmarknaden i södra Sverige och för att motverka exceptionellt höga elkostnader för hushåll och företag. Syftet är att skapa förutsättningar dels för aktörer med hög samlad elanvändning att ytterligare anpassa eller minska elanvändning dels för planerbar elproduktion att öka elproduktionen.

Ladda ner:

Svenska kraftnät ska vid förberedelsen av upphandlingsdokumentationen

  • beakta andra pågående upphandlingar av stödtjänster och avhjälpande åtgärder som Svenska kraftnät genomför eller planerar att genomföra,
  • beakta befintlig potential för elförbrukare att på kort sikt minska eller
    agera flexibelt med sin elanvändning och för planerbar elproduktion att på kort sikt öka elproduktionen i elområde SE3 och SE4,
  • tillämpa en planeringshorisont om maximalt tre år,
  • säkerställa att upphandlad förbrukningsflexibilitet och planerad elproduktion tillgängliggörs elmarknaden genom etablerade processer för budgivning på grossistmarknaden för el under planeringshorisontens längd till de i avtalet reglerade priserna,
  • tillämpa icke-diskriminerande upphandlingsvillkor och beakta kostnadseffektivitet utifrån anbudens förväntade nytta för elanvändare i Sverige och vid likvärdiga anbud ingå avtal utifrån prisordning, samt
  • premiera användning av förnybara bränslen vid planerbar elproduktion och likvärdiga anbud.

Förberedelsearbetet ska redovisas till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) efter närmare överenskommelse mellan Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) och Svenska kraftnät, dock senast den 28 oktober 2022.