Regeringsuppdrag från Infrastrukturdepartementet

Uppdrag att utreda en modernare utbildning för yrkesförarkompetens

Publicerad

Regeringen ger Transportstyrelser i uppdrag att genom en översyn av 2 kap. 3 § och 3 kap. 3 § förordningen (2007:1470) om yrkesförarkompetens utreda hur utbildningen för yrkesförarkompetens kan utvecklas med hjälp av distansutbildning och e-lärande.

Ladda ner:

Transportstyrelsen ska lämna nödvändiga författningsförslag och beskriva konsekvenserna av dessa i enligt med vad som anges i förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.

Transportstyrelsen ska vid genomförandet av uppdraget inhämta synpunkter från arbetsmarknadens parter, branschorganisationer och berörda myndigheter samt erfarenheter från ett urval EU-länder.

Transportstyrelsen ska senast den 15 december 2023 lämna en skriftlig redovisning av uppdraget till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet).

Genväg