Uppdrag att utreda kapacitetshöjande åtgärder i järnvägssystemet i Skåne Diarienummer: I2022/02419

Publicerad

Regeringen ger Trafikverket i uppdrag att utreda nya åtgärder i järnvägssystemet för hastigheter upp till som mest 250 km/tim, som på ett kostnadseffektivt sätt åstadkommer kapacitetsförbättringar i Skåne. Åtgärderna ska framför allt vara inriktade mot att förbättra förutsättningarna för arbetspendling samt underlätta för utökade godstransporter i järnvägssystemet. Det ska främst handla om åtgärder på sträckan Hässleholm–Lund,
men även åtgärder på andra bandelar.

Ladda ner:

Trafikverket ska senast den 30 september 2023 redovisa uppdraget till Regeringskansliet (det blivande Landsbygds- och infrastrukturdepartementet).