Regeringsuppdrag från Utbildningsdepartementet

Ändring av uppdraget att digitalisera de nationella proven m.m. Diarienummer: U2023/00237

Publicerad

Regeringen ändrar uppdraget till Statens skolverk att dels utveckla och tillhandahålla digitaliserade nationella prov och bedömningsstöd i grundskolan och på gymnasial nivå, dels sträva efter att en så stor andel av proven som möjligt ska automaträttas (U2017/03739, U2019/03788) enligt följande.

Ladda ner:

Skolverket ska även ansvara för att förbereda införandet av central rättning av digitala nationella prov i uppsatsdelarna i ämnena svenska, svenska som andraspråk och engelska i årskurs 9 och för de obligatoriskt avslutande kurserna i svenska, svenska som andraspråk och engelska för de högskoleförberedande programmen i gymnasieskolan, i enlighet med Skolverkets förslag i en tidigare delredovisning (U2022/00771). Skolverket ska vidare analysera och redovisa om, och i så fall hur, central rättning bör införas för ytterligare delar av de nationella proven, t.ex. naturorienterande och samhällsorienterande ämnen i årskurs 9. Denna del av uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 15 mars 2024.

Enligt Skolverkets förslag i ovan nämnda delredovisning ska central rättning införas våren 2027 avseende prov i gymnasieskolan och våren 2029 avseende prov i årskurs 9. Skolverket ska analysera och redovisa hur tidpunkten för införandet kan tidigareläggas. Skolverket ska löpande hålla Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) informerat om arbetet och redovisa denna del av uppdraget till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 15 september 2023.

Skolverket ska årligen senast den 15 februari till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) redovisa hur arbetet med att förbereda ett införande av central rättning fortlöper. Denna del av uppdraget ska slutredovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast sex månader efter att central rättning införts i de delar som ska förberedas enligt detta beslut.

Övriga delar av uppdraget ska slutredovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 5 oktober 2025 i enlighet med tidigare beslut.