Regeringsuppdrag från Justitiedepartementet

Uppdrag att utveckla det nationella stödet i det brottsförebyggande arbetet Diarienummer: Ju2023/00472, Ju2022/00985, Ju2022/02969

Publicerad

Brottsförebyggande rådet (Brå) får i uppdrag att utveckla det natio­nella stödet i det brottsföre­byggande arbetet.

Ladda ner:

Brå ska stärka myndig­hetens arbete på området och särskilt utveckla följande delar:

  • behovs­anpassade och praktik­nära stöd­insatser till kommuner och andra aktörer,
  • stödinsatser till läns­styrelserna,
  • den nationella sam­ordningen,
  • uppföljningen av det brotts­före­byggande arbetet, och
  • kunskaps­utvecklingen om brotts­före­byggande åtgärder.

Brå ska lämna en redovisning till Regerings­kansliet (Justitie­departe­mentet) senast den 20 oktober 2023, den 31 mars 2024 och den 31 mars 2025. Redovisningen som ska inkomma senast den 20 oktober 2023 ska innehålla ett förslag på genom­förande­plan för arbetet 2024. Redovis­ningarna därefter ska innehålla en beskriv­ning av vilka åtgärder som vidtagits samt en samman­tagen analys och bedöm­ning av dels vidtagna åtgärder, dels behovet av fortsatt utvecklings­arbete. Redovis­ningarna ska även innehålla information om hur finansi­eringen för föregående år har använts.