Regeringsuppdrag från Justitiedepartementet

Uppdrag att bistå FN:s migrations­organisation (IOM) i genom­förandet av en under­sökning bland personer som registre­rats i Sverige i enlighet med EU:s massflykts­direktiv Diarienummer: Ju2023/00834

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Migrations­verket att bistå IOM i genom­förandet av en under­sökning bland de som har registrerats i Sverige enligt massflykts­direktivet.

Ladda ner:

I uppdraget ingår att:

  • Distribuera den elektro­niska enkät som IOM har tagit fram till mål­gruppen via e-post.
  • Tillhanda­hålla IOM med telefon­nummer till mål­gruppen för genom­förandet av telefon­intervjuer. Telefon­numren ska tillhanda­hållas enligt IOM:s önskemål för att säker­ställa t.ex. en represen­tativ geografisk sprid­ning. Tillhanda­hållandet ska ske i enlighet med tillämp­liga bestäm­melser om sekretess och person­uppgifts­behandling.
  • Delta i kommu­nikations­insatser om under­sökningen tillsam­mans med IOM och Regerings­kansliet.

Migrations­verket ska under arbetets gång löpande hålla regeringen (Justitie­departe­mentet) informerad om genom­förandet.

Uppdraget ska avslutas när IOM presenterar sin resultat­rapport.