Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag att ta fram ett nationellt kunskapsstöd för postcovid och andra postinfektiösa tillstånd Diarienummer: S2023/01431

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Socialstyrelsen att ta fram ett samlat nationellt kunskapsstöd för diagnostik, vård och rehabilitering av postcovid och andra postinfektiösa tillstånd som riktar sig till både primär- och specialistvård, samt socialtjänst. Kunskapsstödet kan vända sig till både professioner och beslutsfattare.

Ladda ner:

Socialstyrelsen ska:

  • främja samverkan och stödja kunskapsspridning om postcovid och andra postinfektiösa tillstånd. I det ingår bland annat att hämta in och sammanställa erfarenheter från regioner med mottagningar som har etablerats för dessa tillstånd
  • dokumentera erfarenheter från andra internationella aktörers arbete på området. Vid genomförandet av uppdraget ska skillnader mellan barn och vuxna, inbegripet äldre, samt mellan kvinnor och män beaktas
  • analysera vad ett nationellt kunskapscentrum för postcovid och andra postinfektiösa tillstånd kan bidra med samt förutsättningarna för att bilda ett sådant kunskapscentrum
  • samverka med regionernas nationella system för kunskapsstyrning, samtala med Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU), Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), regioner, kommuner, berörda lärosäten, professions- och specialistorganisationer, patientföreträdare samt andra
  • senast den 30 november 2023 delredovisa uppdraget och senast senast den 14 augusti 2024 slutredovisa.