Pressmeddelande från Socialdepartementet

Uppdrag för stärkt kunskap om postcovid

Publicerad

Regeringen ger idag två uppdrag som ska stärka och sprida kunskapen om diagnostik, vård och rehabilitering av personer som drabbats av postinfektiösa tillstånd.

Ladda ner:

Arkiverade filmer finns hos Riksarkivet

Här fanns tidigare en eller flera filmer publicerade. Filmer sparas vanligtvis i sex månader på regeringen.se. Därefter arkiveras de hos Riksarkivet. Om du vill se filmen vänligen vänd dig till Riksarkivet. Filmer finns också tillgängliga på Regeringskansliets Youtubekanal.

– Det behövs bättre kunskap om effekter av genomgången infektion och bättre behandling för dem som drabbats. En strukturerad sammanställning och spridning av den kunskap som finns kommer att leda till bättre diagnostik, vård och rehabilitering, säger sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson.

Många har kvarstående symptom efter en genomgången covid-19-infektion. Besvären är ofta successivt övergående men vissa drabbas av långvariga och ibland allvarliga besvär.

– Vår uppfattning är att det inte gjorts tillräckligt för att säkra god vård och behandling och att sprida kunskap som bidrar till detta. Forskning och kunskap om postcovid har ökat och vi behöver sammanställa och sprida både egna och internationella erfarenheter om postinfektiösa tillstånd, säger socialminister Jakob Forssmed.

Det behövs en ökad förståelse för effekterna av en genomgången infektion och bättre metoder för behandling och rehabilitering. Patienter som har drabbats av postinfektiösa tillstånd, som till exempel postcovid, har också ofta en komplex symtombild som kan kräva multiprofessionella insatser. Därför ger regeringen i uppdrag till Socialstyrelsen att ta fram ett nationellt kunskapsstöd för diagnostik, vård och rehabilitering av postcovid och andra postinfektiösa tillstånd. Kunskapsstödet rikta sig till både primär- och specialistvård och vända sig till berörda professioner såväl som beslutsfattare.

Inom ramen för uppdraget ska Socialstyrelsen främja samverkan och stödja kunskapsspridning om postcovid och andra postinfektiösa tillstånd samt dokumentera erfarenheter från andra internationella aktörer på området. Skillnader mellan barn och vuxna, inbegripet äldre, samt mellan kvinnor och män ska beaktas vid genomförandet av uppdraget. Socialstyrelsen ska också analysera vad ett nationellt kunskapscentrum för postcovid och andra postinfektiösa tillstånd kan bidra med samt förutsättningarna för att bilda ett sådant. bildas samt förutsättningar för det.

En sammanställning av befintlig kunskap om att identifiera, behandla, rehabilitera och följa patienter med postcovid och andra postinfektiösa behövs också. Regeringen ger Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) i uppdrag att ta fram en sådan sammanställning i samverkan med Socialstyrelsen samt att identifiera behov av ytterligare kunskap inom området.

För uppdraget att sammanställa befintlig kunskap för att identifiera, behandla, rehabilitera och följa patienter med postcovid och andra postinfektiösa tillstånd får SBU använda 1,6 miljoner kronor under 2023 och uppdraget ska rapporteras till Socialdepartementet senast den 14 augusti 2024.

Socialstyrelsen får använda 3,5 miljoner för uppdraget att ta fram ett nationellt kunskapsstöd för diagnostik, vård och rehabilitering av postcovid och andra postinfektiösa tillstånd under 2023 och ska slutrapportera det till Socialdepartementet senast den 14 augusti 2024.

Presskontakt

Simon Hoff
Pressekreterare hos socialminister Jakob Forssmed
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-127 76 97
e-post till Simon Hoff
Joel Apelthun
Pressekreterare hos sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-1279394
e-post till Joel Apelthun

När blir regeringsuppdrag tillgängliga digitalt?

Regeringsuppdrag publiceras här på webbplatsen efter att de har expedierats.

Prenumerera på Socialdepartementets nyheter