Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag att sammanställa kunskap om postcovid och andra postinfektiösa tillstånd Diarienummer: S2023/01432

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) att ställa samman kunskap inom postcovid och andra postinfektiösa tillstånd. Myndigheten ska identifiera behoven av ytterligare vetenskaplig kunskap inom området. Vid uppdraget ska myndigheten ta hänsyn till skillnader mellan barn och vuxna samt mellan kvinnor och män.

Ladda ner:

SBU ska ta fram sammanställningen i samverkan med Socialstyrelsen, som har ett uppdrag att ta fram ett samlat nationellt kunskapsstöd för postcovid och andra postinfektiösa tillstånd.

SBU delredovisar uppdraget senast den 30 november 2023 och slutrapporterar senast den 14 augusti 2024.